Prawo budowlane w określonych przypadkach narzuca na inwestora konieczność powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy kierownik budowy jest związany z firmą wykonawczą, nadzór nad budową niezależnego inżyniera jest szczególnie ważny.
Pozwala chronić interesy inwestora, a przede wszystkim pozwala wyeliminować błędy wykonawcze, ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę, może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę.
Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe.

Podstawa prawna: art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami)