Nasza firma przeprowadza okresowe kontrole budynków (tzw. przeglądy techniczne) wynikające z Prawa Budowlanego oraz przepisów dotyczących Książki Obiektu Budowlanego. Przepisy te określają, że wszystkie obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom:

a) okresowym, co najmniej raz w roku, polegających na sprawdzeniu:
- stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
b) okresowym, co najmniej raz na 5 lat, polegających na:
- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
- sprawdzeniu estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- badaniu oraz pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
c) okresowym, co najmniej dwa razy w roku przeprowadzanych w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Zakres takich kontroli jest analogiczny do kontroli rocznej.